Back
   

NGUYỄN ĐÌNH DƯƠNG, CFA, FRM

Giới thiệu

Anh Nguyễn Đình Dương, CFA, FRM

Phó Phòng Quản lý Rủi ro, CTCP Chứng khoán Pinetree