Back

Equity

A course by
Jun/2024 0 lessions English

Trong môn Quant, chúng ta sẽ tìm hiểu các khái niệm và kỹ thuật định lượng sử dụng trong phân tích tài chính và đưa ra quyết định đầu tư.

Trong chương trình CFA, môn “Kinh tế học” vẫn có hai cấu phần Kinh tế Vi mô và Kinh tế Vĩ mô nhưng phương pháp tiếp cận sẽ có điểm khác biệt tương đối so với đa phần các bạn sinh viên đã học trong trường đại học.

Môn học được đổi tên từ năm 2022 so với tên gọi trước đây là Corporate Finance, đề cập đến các nội dung quản trị, tài chính và các quyết định quan trọng trong Doanh nghiệp. Các cân nhắc trong việc quản trị mối quan hệ giữa doanh nghiệp với các bên liên quan – “stakeholders” và tác động ngày càng quan trọng của các yếu tố về môi trường và xã hội cũng được nhấn mạnh trong môn học này.

Môn “Phân tích Báo cáo Tài chính” – một trong hai môn có tỷ trọng cao nhất trong chương trình level 1.

Đúng như tên gọi, môn học cung cấp các kiến thức từ tổng quan đến cụ thể về các loại Báo cáo tài chính của doanh nghiệp, các kỹ thuật phân tích tài chính và cách thức ghi nhận các khoản mục cụ thể theo các chuẩn mực kế toán. Qua đó, giúp các nhà phân tích tài chính đánh giá được chất lượng, mức độ tin cậy của báo cáo tài chính được công bố và sức khoẻ tài chính của các doanh nghiệp.

Trong môn “Đầu tư Cổ phiếu”, chúng ta sẽ được khám phá các đặc điểm của đầu tư cổ phiếu, thị trường chứng khoán và các chỉ số trên thị trường. Đồng thời, bạn học cũng được hướng dẫn cách phân tích ngành, doanh nghiệp và cổ phiếu cũng như cách sử dụng các mô hình định giá cơ bản.

Cùng với Equity, Fixed Income cũng là một loại tài sản đầu tư cơ bản và quan trọng. Trong chương trình level 1, chúng ta sẽ được giới thiệu nền tảng cơ bản nhất cũng như các định nghĩa, thuộc tính của chứng khoán có thu nhập cố định đến các vấn đề phức tạp hơn như định giá trái phiếu và yếu tố tác động đến lợi nhuận, rủi ro của danh mục đầu tư trái phiếu.

Phái sinh là những sản phẩm được “sinh ra” từ các tài sản cơ sở, do đó, sẽ có những tính chất phức tạp hơn.

Môn học này mang đến hiểu biết cơ bản về các loại chứng khoán phái sinh và thị trường phái sinh. Phần lớn thời lượng sẽ tập trung trang bị các kiến thức và nguyên tắc cơ bản trong việc định giá 04 loại sản phẩm phái sinh cơ bản là hợp đồng kỳ hạn (forwards), hợp đồng tương lai (futures), hợp đồng hoán đổi (swap) và hợp đồng quyền chọn (option).

Để hoàn thiện bức tranh về các lớp tài sản đầu tư, môn học này giới thiệu về các hình thức đầu tư thay thế với những điểm khác biệt so với hai hình thức đầu tư truyền thống (cổ phiếu và trái phiếu).

Các hình thức đầu tư thay thế được giới thiệu gồm có: quỹ phòng hộ (hedge fund), đầu tư vào các công ty tư nhân (private equity), đầu tư bất động sản, tài nguyên thiên nhiên,…

Nhu cầu của các nhà đầu tư cá nhân và nhà đầu tư tổ chức ngày càng đa dạng hình thành nên ngành quản lý tài sản. Theo đó, những nhà quản lý đầu tư chuyên nghiệp sẽ đứng ra nhận uỷ thác của khách hàng để thực hiện đầu tư vào các danh mục tài sản nhằm đạt được mục tiêu lợi nhuận của khách hàng trong phạm vi rủi ro phù hợp.

Môn học này tập trung giới thiệu về quy trình quản lý danh mục đầu tư, cách xác định lợi nhuận kỳ vọng và rủi ro để lựa chọn ra các danh mục đầu tư tối ưu. 

Ethics được coi là “đặc sản” của Viện CFA và cũng thường là một “thách thức” không hề nhỏ với rất nhiều bạn học viên Việt Nam.

Môn học bắt đầu từ việc chỉ ra tầm quan trọng của đạo đức và sự chuyên nghiệp trong ngành đầu tư. Sau đó, định hướng cho người học cách thức đưa ra các quyết định phù hợp với tiêu chuẩn đạo đức trong các tình huống cụ thể trong ngành tài chính đầu tư thông qua bộ quy tắc đạo đức và chuẩn mực ứng xử nghề nghiệp.